Week9

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
-  มีสติจดจ่อ
-  การสื่อสาร การฟัง การพูด
-  การสร้างสรรค์กระดาษให้เป็นรูปแบบต่างๆ 
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
กระดาษมหัศจรรย์ 
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กำหนดลมหายใจเข้าออก นาที พร้อมกับกำแบ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงกับกิจกรรมตัดกระดาษ โดยเป็นเรื่องราวของพี่ชายอยากมอบพวงมาลัยให้น้องสาว ขณะเล่าคุณครูอธิบายวิธีการทำพวงมาลัยกระดาษด้วย 
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ ครูแจกอุปกรณ์ (กระดาษ กรรไกร) และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม             
-   ครูกำหนดโจทย์ให้พี่ๆ ทำพวงมาลัยที่ยาวที่สุด และพี่ๆ ลงมือปฏิบัติ โดยกำหนดเวลาให้นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     เพลงบรรเลง
-     กระดาษ
-     กรรไกร
อังคาร
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและ กระตุ้นให้เกิดทักษะด้านคณิตศาสตร์ จากรูปร่างเปลี่ยนเป็นรูปทรง
ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็น

สามมิติสร้างได้
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง (แตะสลับหูจมูกด้านหน้า,แตะสลับหูจมูกด้านหลัง)
ขั้นกิจกรรม:
-  ครูโชว์รูปร่าง (รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม) ให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เคยเห็นอะไรบ้างที่มีรูปร่างแบบนี้?”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูอธิบายกิจกรรม นักเรียนวาดภาพสิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนกับรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม โดยเลือกคนละ รูปร่าง
-   นักเรียนลงมือวาดภาพรูปสิ่งของที่มีรูปทรงดังกล่าว
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมบอกเล่าสิ่งที่ตนเองสื่อออกมา
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-  รูปสามเหลี่ยม
-  สี่เหลี่ยม
-  วงกลม
-  ดินสอ กระดาษ
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
ปรนนิบัติสถานที่
ขั้นเตรียม : 
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนยืนสงบนิ่ง นาที เพื่อกลับมารู้ตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรอยู่รอบๆ ตัวเราบ้าง?”
-    ครูและนักเรียนเดินปรนนิบัติสถานที่ลานจอดรถโรงเรียนไปถึงอาหาร
-    ครูและนักเรียนกลับมาที่ห้องเรียน “ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าขยะมาได้อย่างไรบ้าง และนักเรียนจะช่วยอย่างไรบ้าง?”
-    ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- วางแผนและออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการเป่าสี ได้อย่างประณีตสวยงาม
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์
มีสติ,อยู่กับตัวเอง

เป่าสี
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนร้องเพลงและทำท่าทาง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม (แบบมีเสียงและไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแสดงภาพให้นักเรียนสังเกตจากสีน้ำ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เห็นอะไร นักเรียนคิดว่าภาพนี้วาดมาจากอะไร
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ สีน้ำหลอดกากาแฟ กระดาษแผ่นใหญ่ โดยอุปกรณ์ครูจะตั้งไว้ที่กลางวงกลม
-   ครูอธิบายกิจกรรม และสร้างข้อตกลง (นักเรียนจะเป่าสี โดยใช้หลอดคนละ อัน และเป่าจนกว่าสีจะไม่เคลื่อนที่ คนที่ยังไม่ได้เป่าจะส่งกำลังใจให้เพื่อน)
- นักเรียนตั้งชื่อภาพที่ช่วยกันเป่าสี ทำไมจึงตั้งชื่อนั้น 
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   สีน้ำ
-   หลอดกากาแฟ
-   กระดาษแผ่นใหญ่
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
นิทานชาดกเตมีย์ใบ้
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทานทศชาติให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
-   นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองจนครบทุกคน
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง


วันอังคาร
ขั้นเตรียม : พี่ๆและคุณครูร่วมกำกับสติด้วยการเดิน บนเส้นทางกับกับสติ
ขั้นกิจกรรม : พี่ๆแต่ละคนลือกหนังสือที่ชื่นชอบและหามุมสำหรับตนเองเพื่ออ่านหนังสือ
ขั้นจบ : พี่ๆและคุณครูร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น