Week4

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4 ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
4
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม: ฉันเป็นเมล็ดมะขาม
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,ขนมจีบ ถาดรูปตัวแอล,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม: ครูนำตะกร้าเมล็ดมะขามมาให้นักเรียนดู
ครูตั้งคำถาม เช่น นักเรียนเห็นอะไร นักเรียนคิดว่าเมล็ดมะขามสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง
ครูนำข่าวเกี่ยวกับเมล็ดมะขามสามารถเป็นยาต้านมะเร็งมาอ่านให้นักเรียนฟัง และถามนักเรียนถึงประสบการณ์ในการกินเมล็ดมะขาม
ครูส่งตะกร้าและให้นักเรียนหยิบคนละประมาณ 10 เม็ด (ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้อย่างนอบน้อมแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน) จากนั้นนักเรียนแปลงร่างเป็นพยัญชนะอะไรก็ได้ (ไทย – อังกฤษ)
ครูมีโจทย์คือนักเรียนจะถ่ายทอดเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องราวเดียวกันได้อย่างไร โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว
นักเรียนและครูร่วมกันถ่ายทอกเรื่องราว โดยเริ่มจากครูเป็นคนแรก
ครูชื่นชมทุกจินตนาการจากนักเรียนทุกคน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ฉันเป็นเมล็ดมะขาม”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
เมล็ดมะขาม
อังคาร

บูรณาการวิชาต่างๆ เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
ชื่อกิจกรรม : นิทานสระ อะ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด ) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ฟังข้อตกลง และเงื่อนไขการทำกิจกรรม
ขั้นกิจกรรม: ครูนำบัตรคำทั้ง 20 คำมาเรียงไว้ และตั้งคำถามต่อนักเรียน เช่น เห็นอะไร นักเรียนคิดว่าชุดคำศัพท์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร และคำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและเกี่ยวข้องอย่างไร
ครูเชิญชวนนักเรียนแต่งนิทานจากจินตนาการ โดยเลือกคำศัพท์จากชุดคำศัพท์สระ อะ มา 15 คำ
ครูสุ่มนักเรียนเล่านิทานสระ อะ ที่ตนเองแต่ง นำเสนอต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม นิทานสระ อะ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
บัตรคำตัวอย่างที่มีสระ อะ จำนวน 20คำ
พุธ
25 /11/2558
ศิลปะ  ดนตรี
เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง,จดจ่อมีสมาธิ,คิดเชื่อมโยง
ชื่อกิจกรรม : ดอกกระดาษแห่งความรู้สึก
ขั้นเตรียม 
: ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
1.ครูแสดงอุปกรณ์ กระดาษขนาด A5
2.ครูตั้งคำถามนำ เช่น เห็นกระดาษนี้แล้วนักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง3.ครูมีโจทย์ให้นักเรียนทุกคนฉีกเป็นวงกลม จากนั้นตั้งคำถามเชื่อมโยงว่ามีลักษณะเหมือนอะไรบ้าง4.ครูแนะนำให้นักเรียนม้วนเป็นรูปดอกไม้ตามจินตนาการ จากนั้นครูตั้งคำถามเชื่อมโยง เช่น นักเรียนแต่ละคนม้วนเป็นดอกอะไรเพราะอะไร
5.ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับดอกไม้ที่ตนเองพับ
ขั้นจบ
: ครูและนักเรียนขอโทษทุกสรรพสิ่งพร้อมให้เหตุผลว่าเพราะอะไร โดยเริ่มจากครูเป็นคนแรกเวียนไปจนครบทุกคน
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ดอกกระดาษแห่งความรู้สึก”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ

พฤหัสบดี

โยคะ/กิจกรรมเดินกำกับสติ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ
การสังเกตสิ่งแวด ล้อมรอบตัวที่เปลี่ยน แปลง


ชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
 : เดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม
:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ขั้นจบ 
: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม สำรวจแปลงนา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์

วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
ชื่อกิจกรรม : ของเล่นชิ้นแรก
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำสิ่งของ ของเล่นหรืออื่นๆของคุณครูพร้องเล่าความประทับใจและความทรงจำดีๆให้นักเรียนร่วมรับฟัง
-นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงของเล่นชิ้นแรกของตนเองพร้องแลกเปลี่ยนเล่า
ประสบการณ์และความทรงจำดีๆให้เพื่อนและครูร่วมรับฟัง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ของเล่นชิ้นแรก”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ของเล่นชิ้นแรก


ชื่อกิจกรรม แปลงร่างตัวเลข
ขั้นเตรียม 
กำกับสติ นั่งสมาธิรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม

ครูผึ้งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดยางให้พี่ๆฟัง 
พี่กาฟิวส์ แปลงร่างตัวเลขจากเมล็ดลูกยางพี่พลอยตั้งใจแปลงร่างเมล็ดยางเป็นตัวเลขพี่ๆแต่ละคนจะเล่าเรื่องราวผ่านตัวเลข แลัเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้นกับตัวของพี่ๆเองขั้นจบ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้


Empower และขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น