Week5

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4  ปีการศึกษา 2558

     สัปดาห์
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
5
จันทร์

วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : กล่องปริศนา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องที่ใส่เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน มาวางไว้ด้านหน้าและใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่นนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และคิดว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไร จากนั้นครูส่งกล่องปริศนาให้นักเรียนทุกคนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่อง จากนั้นครูตั้งคำถามอีกครั้งว่า นักเรียนคิดว่าสิ่งของอยู่ในกล่องคืออะไร
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในกล่อง (ถั่ว,ใบไม้,หิน)
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม กล่องปริศนา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
อังคาร

บูรณาการวิชาต่างๆ เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
เชื่อมโยง จินตนาการ สติ
ชื่อกิจกรรม: ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :  ครูนำบัตรคำศัพท์มาให้นักเรียนดู และถามว่านักเรียนเห็นบัตรคำศัพท์นี้แล้วนึกถึงอะไร เกี่ยวข้องกับหลักภาษาอย่างไร
ครูเชิญนักเรียนแต่ละคน มาเรียงคำศัพท์ให้มีความคล้องจองและเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน
ครูขออาสานักเรียนมาอ่านเรื่องราวที่นักเรียนทุกคนช่วยกันจัดเรียงขึ้น
ครูตั้งคำถามนักเรียน เช่น นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไรบ้าง และคิดว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไร
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
บัตรคำคล้องจอง20 คำ
พุธ

ศิลปะ  ดนตรี
จดจ่อ,เชื่อมโยง จินตนาการ มีสติ

ชื่อกิจกรรม : เปเปอร์มาเช่ A-Z
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย

ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม:
1.ครูนำอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ไม้จิ้มฟัน ทิชชูเปียกน้ำ มาวางไว้ด้านหน้าและ ตั้งคำถามเช่น นักเรียนเห็นอะไร/คิดอย่างไร หรือนักเรียนมีประสบการ์เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนี้อย่างไรบ้าง2.ครูแนะนำการทำเปเปอร์มาเช่3.ครูแจกอุปกรณ์ ขณะที่นักเรียนรับอุปกรณ์จะไหว้อย่างนอบน้อม4.นักเรียนลงมือทำชิ้นงานสื่อเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษโดยเลือก พยัญชนะ(จาก A-Z)
5.ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถึงเหตุผลที่นักเรียนทำเป็นรูปนั้นและเชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม เปเปอร์มาเช่ A-Z
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

กระดาษ
ไม้จิ้มฟัน
ทิชชูเปียกน้ำ
พฤหัสบดี

โยคะ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม : ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน โดยกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ขั้นจบ : ครูมีนิทานสั้นๆเล่าให้นักเรียนฟังและนับให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนตื่นขึ้นอย่างมีสติจากนั้นครูพูดให้ คำชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์

วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ใคร่ครวญตนเอง
มีสติและรับฟังผู้อื่น
ชื่อกิจกรรม : มหัศจรรย์ อะไรในกล่อง
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกล่องที่บรรจุสิ่งของไว้ภายในให้นักเรียนร่วมทายว่าด้านในมีอะไร
- นักเรียนแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันดูสิ่งของที่อยู่ข้างใน
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม มหัศจรรย์ อะไรในกล่อง
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กล่องเจาะรูที่บรรจุสิ่งของอยู่ภายใน


ชื่อกิจกรรม ""ทัศนคติจากภาพ"
ขั้นเตรียม
ครูและพี่ๆทำความเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


ไหว้ การแสดงความเคารพกันอย่างนอบน้อม


กำหนดสติด้วยท่า Brain Gym ง่ายๆ "นับมือ 1-10"

ขั้นกิจกรรม
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเช่น
ครูผึ้ง: พี่ๆเห็นอะไรจากภาพนี้/ ดูภาพนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไร
อาย: นึกถึงตัวเองครับ นึกถึงว่าครั้งเมื่อเป็นเด็กเคยไปเลี้ยงวัวกับพ่อ

 
ครูผึ้งใช้คำถาม "พี่ๆเห็นอะไรจากภาพนี้"


ครูผึ้งใช้คำถาม "ดูภาพนี้แล้วพี่ๆมีความรู้สึกอย่างไร"

พี่มายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ


พี่มุก(สุ)วาดภาพสื่อถึงสถานที่ที่เดียวกัน แต่ในช่วงเวลาต่างกัน

ขั้นจบ
นั่งสมาธิ กำหนดสติ กลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองอีกครั้ง

 
กำหนดลมหายใจเข้า-ออกโดยการนั่งสมาธิ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น