Week1

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1

จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม น้ำ , ตัวเรา , ต้นไม้
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำ น้ำกับต้นไม้มาวางไว้กลางวงกลม
ครูใช้คำถามกระตุ้น เห็นอะไร?, รู้สึกอย่างไร?
น้ำ ต้นไม้ สัมพันธ์กับตัวเราอย่างไรเพราะเหตุได
-นักเรียนเล่าเรื่องถ่ายทอด
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน , ขอบคุณน้ำต้นไม้
น้ำ
ต้นไม้
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
ชื่อกิจกรรม : ตัวเลขกับชีวิต
ขั้นเตรียม:รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวตัวเลขนั้นๆครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A5 และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงตัวเลขที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ :ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมตัวเลขกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู
กระดาษขนาดครึ่ง A5 ตามจำนวนนักเรียน
พุธ
มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ชื่อกิจกรรม : ปักผ้า
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม:1.ครูเปิดภาพลวดลายผ้าที่เกิดจากการปัก
2.แจกผ้าให้นักเรียนคนละ 1 ผืน ,สะดึง,เข็ม,ด้าย
3.นักเรียนออกแบบภาพที่ต้องการปัก
4.เริ่มปักลวดลายลงผ้า
5.นำเสนอผลงาน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ปัก
ขั้นจบ:Empower
ผ้า

เข็ม
ด้าย
สะดึง
พฤหัสบดี

1.มีสติอยู่กับตัวเอง
2.รับผิดชอบต่อตนเอง,ส่วนร่วม
3.กล้าแสดงออกเพื่อเป็นผู้นำ


ชื่อกิจกรรม : กระจกสะท้อนเงา
ขั้นเตรียม:กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:1.กระจกเงาเข้าคู่
                  2.กระจกเงา 4 คน
                  3.กระจกเงา 8 คน
                  4.กระจกเงากลุ่ม
ขั้นจบ : ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง

กิจกรรมจิตศึกษา

"โยคะ"

ขั้นเตรียม/ ขั้นนำ
ครูและนักเรียนทำความเคารพซึ่งกันและกัน


พี่ป.5 ทำความเคารพครูผึ้งครูและนักเรียนนั่งสมาธิ กำหนด รับรู้ ลมหายใจเข้าออก 2-5 นาที


นั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจเข้าออก
พี่นิวหญิง นั่งสมาธิกำหนดลมหลายใจเข้าออกขั้นกิจกรรรม ทำโยคะท่าต่างๆ


ทำโยคะท่าเก้าอี้ขาหักทำโยคะท่าเก้าอี้

ทำโยคะท่าเต่า


คลายกล้ามเนื้อ

 
นอนพักผ่อนในท่าพี่ปลาดาวขั้นจบ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

ขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น