Week6

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4 ปีการศึกษา 2558

    สัปดาห์
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
6
จันทร์

วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม :เรากับเขา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูมีตะกร้าที่มีสิ่งของหลายอย่าง ครบตามจำนวนนักเรียนวางอยู่ด้านหน้า
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
ครูให้นักเรียนหยิบคนละ 1 อย่าง
ให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่หยิบมามีความสัมพันธ์อย่างไร/มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
นักเรียนและครูร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม เรากับเขา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
หิน/ตะกร้า/กระดาษ/ปากกา
อังคาร

บูรณาการวิชาต่างๆ เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม: จังหวะชีวิตจังหวะธรรมชาติ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม: ครูนำบทกวีมาอ่านให้นักเรียนฟัง (เกี่ยวกับธรรมชาติ ธาตุทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ)
ครูให้นักเรียนฟังเครื่องดนตรีแต่ละชนิดพร้อมทั้งถามความรูสึกของนักเรียน
- ครูเล่าถึงเสียงดนตรีและความสัมพันธ์ของเสียงดนตรีแต่ละชนิดกับธรรมชาติ
ครูและนักเรียนร่วมขับร้องเพลงต่างๆ เช่น Live and Learn เพลงเก็บตะวัน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม จังหวะชีวิตจังหวะธรรมชาติ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กีต้าร์
กลอง
เลนสติกส์
เช็คเกอร์
พุธ

ศิลปะ  ดนตรี
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของเวลา
ชื่อกิจกรรม: นาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :  ครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม นาฬิกากับชีวิต”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม สีไม้
เรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขจากคุณครู
พฤหัสบดี

โยคะ/เดินกำกับสติ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ
การสังเกตสิ่งแวด ล้อมรอบตัวที่เปลี่ยน แปลง


ชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
 : เดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม
:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ขั้นจบ 
: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม สำรวจแปลงนา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์

วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
ชื่อกิจกรรม : เรื่องเล่าจากบัตรคำ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนสังเกตและอ่านคำจากบัตรคำ
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นคำเหล่านี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง
ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 คำ นักเรียนอ่านคำทีละคนพร้อมแสดงความคิดเห็น นึกถึงอะไรบ้างจากคำที่นักเรียนได้รับ
ครูและนักเรียนเล่าเรื่องราวต่อกันจากบัตรคำของตนเอง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม เรื่องเล่าจากบัตรคำ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
บัตรคำ

ชื่อกิจกรรม :โยคะ

ขั้นเตรียม ยืนกำหนดสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 2-3 นาที


ยืนกำหนดลมหายใจเข้า-ออกขั้นกิจกรรม : ทำกิจกรรมโยคะท่าต่าง


ค่อยๆวาดมือ ทำท่าภูเขาท่าต้นไม้


ท่าต้นไม้

ท่าีเสื้อ
 
ขั้นจบ :  ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้


 ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น